Etiket arşivi: matlab gui

Matlab GUI – Grafikçi v2.0

OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ, TBT-2 DERSİ 2014 FİNAL SINAV SORUSUDUR.

matlab_grafikci_Soru

açılışta çalışacak kodlar :


function final_1_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)

handles.output = hObject;
axes(handles.axes1);
handles.sayi=2;
handles.renk='r';
handles.cizgi='-';
set(handles.axes1,'visible','off');
set(handles.figure1,'name','Grafikçi');
set(handles.uipanel1,'title','Çizgi Özellikleri');
set(handles.text1,'String','Çizgi Kalınlığı:');
set(handles.text2,'String','MATLAB Grafikçi Versiyon 2.0','fontsize',30);
set(handles.popupmenu1,'String',{'Çizgi Stili Seçiniz','-','--','-.',':'});
set(handles.pushbutton1,'string','Renk Seçiniz');
set(handles.pushbutton2,'string','2D Grafik');
set(handles.pushbutton3,'string','3D Grafik');
set(handles.edit1,'string','2');
guidata(hObject, handles);

2D GRAFİK ÇİZ BUTONU :

function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles)
a={'Çizilecek Grafik','Min-Deger','Max-Deger'};
b='2 Boyut';
c=[1,1,1];
d={'sin(x)','-10','10'};
f=inputdlg(a,b,c,d);
axes(handles.axes1);
handles.grafik=ezplot(f{1},[str2double(f{2}),str2double(f{3})]);
set(handles.grafik,'color',handles.renk,'Linewidth',handles.sayi,'Linestyle',handles.cizgi);
set(handles.text2,'visible','off');
set(handles.axes1,'visible','on');
guidata(hObject,handles);

3D GRAFİK ÇİZ BUTONU :

function pushbutton3_Callback(hObject, eventdata, handles)
x={'1.Parametre','2.Parametre','3.Parametre','Min-Deger','Max-Deger'};
y='3 Boyut';
z=[1,1,1,1,1];
t={'sin(x)','cos(x)','tan(x)','-10','10'};
h=inputdlg(x,y,z,t);
handles.grafik=ezplot3(h{1},h{2},h{3},[str2double(h{4}),str2double(h{5})]);
set(handles.text2,'visible','off');
set(handles.grafik,'color',handles.renk,'Linewidth',handles.sayi,'Linestyle',handles.cizgi);
guidata(hObject,handles);

RENK SEÇ BUTONU :

function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles)
rengim=uisetcolor;
handles.renk=rengim;
set(handles.grafik,'color',handles.renk);
guidata(hObject,handles);

ÇİZGİ STİLİ SEÇİNİZ :

function popupmenu1_Callback(hObject, eventdata, handles)
a=get(hObject,'value');
b=get(hObject,'string');
switch a
  case 1
  case 2
    handles.cizgi='--';
    set(handles.grafik,'Linestyle',handles.cizgi);
  case 3
    handles.cizgi='-';
    set(handles.grafik,'Linestyle',handles.cizgi);
  case 4
    handles.cizgi='-.';
    set(handles.grafik,'Linestyle',handles.cizgi);
  case 5
    handles.cizgi=':';
    set(handles.grafik,'Linestyle',handles.cizgi);
end
guidata(hObject,handles);

ÇİZGİ KALINLIĞI KUTUSU :

e=get(hObject,'string');
handles.yazi=str2num(e);
if (handles.yazi<1 | handles.yazi>5)
  errordlg('Çizgi kalınlığı 1 ile 5 arasında olabilir.','Hata','modal');
else
set(handles.grafik,'linewidth',handles.yazi);
end
guidata(hObject,handles);

Soruyu çözüp bizlere ilettiği için ATAKAN AYNALI’ya Teşekürler..

MUHAMMET ÇAĞATAY
YARARLI OLMASI DİLEĞİ İLE…

Matlab GUI – Butona sol ve sağ tıklayınca eksendeki resimlerin değişmesi olayı

1

3

2

 
PROGRAM TARAFINDAN OLUŞTURULAN KODLAR :

 
 

function varargout = arka(varargin)

gui_Singleton = 1;
gui_State = struct('gui_Name',    mfilename, ...
          'gui_Singleton', gui_Singleton, ...
          'gui_OpeningFcn', @arka_OpeningFcn, ...
          'gui_OutputFcn', @arka_OutputFcn, ...
          'gui_LayoutFcn', [] , ...
          'gui_Callback',  []);
if nargin && ischar(varargin{1})
  gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1});
end

if nargout
  [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
else
  gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
end

function arka_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)

function varargout = arka_OutputFcn(hObject, eventdata, handles) 

varargout{1} = handles.output;

 
BUTONA YAZDIĞIMIZ KODLAR :

 
 


function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles)
resim=imread('bil.jpg');

axes(handles.axes1);
image(resim);


function pushbutton1_ButtonDownFcn(hObject, eventdata, handles)
resim=imread('mat.jpg');

axes(handles.axes1)
image(resim);

 
Yararlı olması dileği ile, Muhammet ÇAĞATAY

Matlab GUI – Radiobutton ve Listbox ile grafiğin biçimini değiştirmek

ÖNCE FORM OLUŞTURULUR, DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUS; RAİOBUTTONLAR, BUTTONGROUP NESNESİ İÇİNE KONMALIDIR.

1
KISIM 1 ( OTOMATIK OLUŞUR ) :

function varargout = sekilli_frafik(varargin)

gui_Singleton = 1;
gui_State = struct('gui_Name',    mfilename, ...
          'gui_Singleton', gui_Singleton, ...
          'gui_OpeningFcn', @sekilli_frafik_OpeningFcn, ...
          'gui_OutputFcn', @sekilli_frafik_OutputFcn, ...
          'gui_LayoutFcn', [] , ...
          'gui_Callback',  []);
if nargin && ischar(varargin{1})
  gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1});
end

if nargout
  [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
else
  gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
end

KISIM 2 ( İLK AÇILDIĞINDA OLUŞAN OLAYLAR İÇİN KENDİMİZ YAZIYORUZ ) :


function sekilli_frafik_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)

handles.output = hObject;
x=-3*pi:pi/2:3*pi;
axes(handles.axes1);
handles.grafik=plot(sin(x));

guidata(hObject, handles);

function varargout = sekilli_frafik_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)
varargout{1} = handles.output;

KISIM 3 ( ANA KODLARIMIZ ) :


function uipanel1_SelectionChangeFcn(hObject, eventdata, handles)
switch get(hObject,'Tag')
  case 'radiobutton1'
    set(handles.grafik,'color','r')
  case 'radiobutton2'
    set(handles.grafik,'Color','g')
  case'radiobutton3'
    set(handles.grafik,'Color','b')
end

function slider1_Callback(hObject, eventdata, handles)

if(get(hObject,'Value')==0)
set(handles.grafik,'LineWidth',1)
else
   set(handles.grafik,'LineWidth',get(hObject,'Value'));
end

function togglebutton4_Callback(hObject, eventdata, handles)
if(get(handles.togglebutton4,'Value')==get(hObject,'Max'))
set(handles.grafik,'Marker','d')
else
  set(handles.grafik,'Marker','s')
end

function listbox1_Callback(hObject, eventdata, handles)
if(get(handles.listbox1,'Value')==1)
  set(handles.grafik,'LineStyle',':')
elseif(get(handles.listbox1,'Value')==2)
  set(handles.grafik,'LineStyle','--')
elseif(get(handles.listbox1,'Value')==3)
  set(handles.grafik,'LineStyle','-.')
end

PROGRAMIN SON HALİ :
2

Yararlı olması dileği ile, Muhammet ÇAĞATAY