Etiket arşivi: matlab gui örnekleri

Matlab GUI – Hesap Makinası Yapımı

Önce Gui başlatıp Şekildeki formu oluşturun

1

 

 

daha sonra buttonlara ilgili kodları yazmanız yeterli olacaktır.
 

bu kodlar zaten matlab editörü tarafından oluşturulur.
 
 
 

function varargout = hesap_makinasi2(varargin)
gui_Singleton = 1;
gui_State = struct('gui_Name',    mfilename, ...
          'gui_Singleton', gui_Singleton, ...
          'gui_OpeningFcn', @hesap_makinasi2_OpeningFcn, ...
          'gui_OutputFcn', @hesap_makinasi2_OutputFcn, ...
          'gui_LayoutFcn', [] , ...
          'gui_Callback',  []);
if nargin && ischar(varargin{1})
  gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1});
end

if nargout
  [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
else
  gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
end


function hesap_makinasi2_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)

handles.output = hObject;


guidata(hObject, handles);


function varargout = hesap_makinasi2_OutputFcn(hObject, eventdata, handles) 
varargout{1} = handles.output;

 
 
sizin yazmanız gereken kodlar :

function btn_topla_Callback(hObject, eventdata, handles)
yazi1=get(handles.edit1,'String');
yazi2=get(handles.edit2,'String');
sayi1=str2num(yazi1);
sayi2=str2num(yazi2);
toplam=sayi1+sayi2;
set(handles.edit3,'String',toplam);function btn_cikar_Callback(hObject, eventdata, handles)
yazi1=get(handles.edit1,'String');
yazi2=get(handles.edit2,'String');
sayi1=str2num(yazi1);
sayi2=str2num(yazi2);
fark=sayi1-sayi2;
set(handles.edit3,'String',fark);function btn_carpma_Callback(hObject, eventdata, handles)
yazi1=get(handles.edit1,'String');
yazi2=get(handles.edit2,'String');
sayi1=str2num(yazi1);
sayi2=str2num(yazi2);
carpim=sayi1*sayi2;
set(handles.edit3,'String',carpim);function btn_bolme_Callback(hObject, eventdata, handles)
yazi1=get(handles.edit1,'String');
yazi2=get(handles.edit2,'String');
sayi1=str2num(yazi1);
sayi2=str2num(yazi2);
bolum=sayi1/sayi2;
set(handles.edit3,'String',bolum);


 
uygulamanızın son hali :
 
2

 
 
yararlı olması dileği ile
 
Muhammet ÇAĞATAY