Etiket arşivi: matlab exene resim çizdirmek

Matlab GUI – Eksene radiobuttondan seçilen resmi çizdirmek

öncelikle aşağıdaki form oluşturulur :
1

Bu kodları editör kendi oluşturur :


function varargout = resim_gosterme(varargin)

gui_Singleton = 1;
gui_State = struct('gui_Name',    mfilename, ...
          'gui_Singleton', gui_Singleton, ...
          'gui_OpeningFcn', @resim_gosterme_OpeningFcn, ...
          'gui_OutputFcn', @resim_gosterme_OutputFcn, ...
          'gui_LayoutFcn', [] , ...
          'gui_Callback',  []);
if nargin && ischar(varargin{1})
  gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1});
end

if nargout
  [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
else
  gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
end
  function resim_gosterme_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)

handles.output = hObject;

guidata(hObject, handles);

function varargout = resim_gosterme_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)

varargout{1} = handles.output;

Daha sonra bu kodları kendimiz yazıyoruz, ben uygulamada 3 tane resim kullandım ve çalışma klasörümde durmaktadır. resimlerin isimleri analiz.jpg, geometri.jpg ve matematik.jpg dir. ayrıca ben butonumun tagını btn_ciz olarak değiştirdim. bunları dikkate almanızı öneririm.

function btn_ciz_Callback(hObject, eventdata, handles)

   if (get(handles.radiobutton1,'Value')==1)
    resim=imread('analiz.jpg');
    axes(handles.axes1);
    image(resim);

   elseif(get(handles.radiobutton2,'Value')==1)
    resim=imread('geometri.jpg');
    axes(handles.axes1);
    image(resim);

  elseif(get(handles.radiobutton3,'Value')==1)
    resim=imread('matematik.jpg');
    axes(handles.axes1);
    image(resim);
   end

  set(handles.axes1,'XTick',[]);
  set(handles.axes1,'YTick',[]);
 

Uygulamamızın son hali :

2
Yararlı olması dileği ile,
Muhammet ÇAĞATAY