Etiket arşivi: matlab dersnotu

Matlab GUI – Grafikçi v2.0

OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ, TBT-2 DERSİ 2014 FİNAL SINAV SORUSUDUR.

matlab_grafikci_Soru

açılışta çalışacak kodlar :


function final_1_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)

handles.output = hObject;
axes(handles.axes1);
handles.sayi=2;
handles.renk='r';
handles.cizgi='-';
set(handles.axes1,'visible','off');
set(handles.figure1,'name','Grafikçi');
set(handles.uipanel1,'title','Çizgi Özellikleri');
set(handles.text1,'String','Çizgi Kalınlığı:');
set(handles.text2,'String','MATLAB Grafikçi Versiyon 2.0','fontsize',30);
set(handles.popupmenu1,'String',{'Çizgi Stili Seçiniz','-','--','-.',':'});
set(handles.pushbutton1,'string','Renk Seçiniz');
set(handles.pushbutton2,'string','2D Grafik');
set(handles.pushbutton3,'string','3D Grafik');
set(handles.edit1,'string','2');
guidata(hObject, handles);

2D GRAFİK ÇİZ BUTONU :

function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles)
a={'Çizilecek Grafik','Min-Deger','Max-Deger'};
b='2 Boyut';
c=[1,1,1];
d={'sin(x)','-10','10'};
f=inputdlg(a,b,c,d);
axes(handles.axes1);
handles.grafik=ezplot(f{1},[str2double(f{2}),str2double(f{3})]);
set(handles.grafik,'color',handles.renk,'Linewidth',handles.sayi,'Linestyle',handles.cizgi);
set(handles.text2,'visible','off');
set(handles.axes1,'visible','on');
guidata(hObject,handles);

3D GRAFİK ÇİZ BUTONU :

function pushbutton3_Callback(hObject, eventdata, handles)
x={'1.Parametre','2.Parametre','3.Parametre','Min-Deger','Max-Deger'};
y='3 Boyut';
z=[1,1,1,1,1];
t={'sin(x)','cos(x)','tan(x)','-10','10'};
h=inputdlg(x,y,z,t);
handles.grafik=ezplot3(h{1},h{2},h{3},[str2double(h{4}),str2double(h{5})]);
set(handles.text2,'visible','off');
set(handles.grafik,'color',handles.renk,'Linewidth',handles.sayi,'Linestyle',handles.cizgi);
guidata(hObject,handles);

RENK SEÇ BUTONU :

function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles)
rengim=uisetcolor;
handles.renk=rengim;
set(handles.grafik,'color',handles.renk);
guidata(hObject,handles);

ÇİZGİ STİLİ SEÇİNİZ :

function popupmenu1_Callback(hObject, eventdata, handles)
a=get(hObject,'value');
b=get(hObject,'string');
switch a
  case 1
  case 2
    handles.cizgi='--';
    set(handles.grafik,'Linestyle',handles.cizgi);
  case 3
    handles.cizgi='-';
    set(handles.grafik,'Linestyle',handles.cizgi);
  case 4
    handles.cizgi='-.';
    set(handles.grafik,'Linestyle',handles.cizgi);
  case 5
    handles.cizgi=':';
    set(handles.grafik,'Linestyle',handles.cizgi);
end
guidata(hObject,handles);

ÇİZGİ KALINLIĞI KUTUSU :

e=get(hObject,'string');
handles.yazi=str2num(e);
if (handles.yazi<1 | handles.yazi>5)
  errordlg('Çizgi kalınlığı 1 ile 5 arasında olabilir.','Hata','modal');
else
set(handles.grafik,'linewidth',handles.yazi);
end
guidata(hObject,handles);

Soruyu çözüp bizlere ilettiği için ATAKAN AYNALI’ya Teşekürler..

MUHAMMET ÇAĞATAY
YARARLI OLMASI DİLEĞİ İLE…

AZ VE ÖZ MATLAB – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Temel Bilgi Teknolojileri Dersi Matlab Ders Dökümü

MUAHMMET ÇAĞATAY MATLAB

MUAHMMET ÇAĞATAY MATLAB

 

AZ VE ÖZ MATLAB – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Temel Bilgi Teknolojileri Dersi Matlab Ders Dökümüdür. Alper Odabaş’ın Ders Notlarından Derlenmiştir.

OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MATLAB DERS NOTLARI MATERYALİ PDF FORMATINDA İNDİR