Etiket arşivi: MATLAB ButtonDownFcn USAGE

Matlab GUI – Butona sol ve sağ tıklayınca eksendeki resimlerin değişmesi olayı

1

3

2

 
PROGRAM TARAFINDAN OLUŞTURULAN KODLAR :

 
 

function varargout = arka(varargin)

gui_Singleton = 1;
gui_State = struct('gui_Name',    mfilename, ...
          'gui_Singleton', gui_Singleton, ...
          'gui_OpeningFcn', @arka_OpeningFcn, ...
          'gui_OutputFcn', @arka_OutputFcn, ...
          'gui_LayoutFcn', [] , ...
          'gui_Callback',  []);
if nargin && ischar(varargin{1})
  gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1});
end

if nargout
  [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
else
  gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
end

function arka_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)

function varargout = arka_OutputFcn(hObject, eventdata, handles) 

varargout{1} = handles.output;

 
BUTONA YAZDIĞIMIZ KODLAR :

 
 


function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles)
resim=imread('bil.jpg');

axes(handles.axes1);
image(resim);


function pushbutton1_ButtonDownFcn(hObject, eventdata, handles)
resim=imread('mat.jpg');

axes(handles.axes1)
image(resim);

 
Yararlı olması dileği ile, Muhammet ÇAĞATAY