Etiket arşivi: matlab alper odabaş

Matlab GUI – Radiobutton ve Listbox ile grafiğin biçimini değiştirmek

ÖNCE FORM OLUŞTURULUR, DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUS; RAİOBUTTONLAR, BUTTONGROUP NESNESİ İÇİNE KONMALIDIR.

1
KISIM 1 ( OTOMATIK OLUŞUR ) :

function varargout = sekilli_frafik(varargin)

gui_Singleton = 1;
gui_State = struct('gui_Name',    mfilename, ...
          'gui_Singleton', gui_Singleton, ...
          'gui_OpeningFcn', @sekilli_frafik_OpeningFcn, ...
          'gui_OutputFcn', @sekilli_frafik_OutputFcn, ...
          'gui_LayoutFcn', [] , ...
          'gui_Callback',  []);
if nargin && ischar(varargin{1})
  gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1});
end

if nargout
  [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
else
  gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
end

KISIM 2 ( İLK AÇILDIĞINDA OLUŞAN OLAYLAR İÇİN KENDİMİZ YAZIYORUZ ) :


function sekilli_frafik_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)

handles.output = hObject;
x=-3*pi:pi/2:3*pi;
axes(handles.axes1);
handles.grafik=plot(sin(x));

guidata(hObject, handles);

function varargout = sekilli_frafik_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)
varargout{1} = handles.output;

KISIM 3 ( ANA KODLARIMIZ ) :


function uipanel1_SelectionChangeFcn(hObject, eventdata, handles)
switch get(hObject,'Tag')
  case 'radiobutton1'
    set(handles.grafik,'color','r')
  case 'radiobutton2'
    set(handles.grafik,'Color','g')
  case'radiobutton3'
    set(handles.grafik,'Color','b')
end

function slider1_Callback(hObject, eventdata, handles)

if(get(hObject,'Value')==0)
set(handles.grafik,'LineWidth',1)
else
   set(handles.grafik,'LineWidth',get(hObject,'Value'));
end

function togglebutton4_Callback(hObject, eventdata, handles)
if(get(handles.togglebutton4,'Value')==get(hObject,'Max'))
set(handles.grafik,'Marker','d')
else
  set(handles.grafik,'Marker','s')
end

function listbox1_Callback(hObject, eventdata, handles)
if(get(handles.listbox1,'Value')==1)
  set(handles.grafik,'LineStyle',':')
elseif(get(handles.listbox1,'Value')==2)
  set(handles.grafik,'LineStyle','--')
elseif(get(handles.listbox1,'Value')==3)
  set(handles.grafik,'LineStyle','-.')
end

PROGRAMIN SON HALİ :
2

Yararlı olması dileği ile, Muhammet ÇAĞATAY