Etiket arşivi: matematik ve bilgisayar blimleri

Bazı Matematik Terimlerinin İngilizceleri

matematik

Matematiksel Teknik İngilizce Dersi Alan Arkadaşlar için :

abelian: abelyen
abelian group: abelyen grup
absolute value: mutlak değer
addition: toplama
algebra: cebir
algebraic numbers: cebirsel sayılar
associativity: birleşme özelliği
axis: eksen

base: taban
basis: taban
binary system: ikilik sayı sistemi
bounded: sınırlı

center: merkez
chinese remainder theorem: çinli kalan teoremi
closed: kapalı
closed set: kapalı küme
coefficient: katsayı
compact: yoğun, tıkız
compact set: yoğun küme, tıkız küme
complex: karmaşık
complex functions: karmaşık fonksiyonlar
complex numbers: karmaşık sayılar
conjugate: eşlenik
connected: bağlantılı
continuous: sürekli
converge: yakınsamak
convergent: yakınsak
cosecant: kosekant
cosine: kosinüs
cosine hiperbolik: hiperbolik kosinüs
cotangent: kotanjant
cross product: çapraz çarpım
cubic equation: üçüncü dereceden denklem
cyclic: devirsel
cyclic group: devirsel grup

decagon: ongen
decimal system: onluk sayı sistemi
dense: yoğun
derivative: türev
determinant: determinant
differentiable: türevli, türevlenebilir
differential equations: türevsel denklemler
discontinuous: süreksiz
discrete mathematics: ayrık matematik
discriminant: diskriminant
divergence: ıraksamak
divergent: ıraksak
dodecahedron: onikiyüzlü

exponential: üstel
exponential function: üstel fonksiyon

factorial: faktöriyel
fast fourier transform: hızlı fourier dönüşümü
field: cisim
fourier series: fourier serisi
fourier transform: fourier dönüşümü
free group: serbest grup
function: fonksiyon
fuzzy: bulanık
fuzzy logic: bulanık mantık

gradient: gradyan
group: grup

heat equation: ısı denklemi
heptagon: yedigen
hexadecimal system: onaltılık sayı sistemi
hexagon: altıgen
homomorphic: benzerbiçimli
homomorphism: benzerbiçimlilik, benzeryapı göndermesi
hyperbola: hiperbol
hypothesis: hipotez

icosahedron: yirmiyüzlü
idempotent: eşkuvvetli
idempotent matrix: eşkuvvetli matris
identity: birim
identity element: birim eleman
identity matrix: birim matris
if: eğer
if and only if: ancak ve ancak
iff: ancak ve ancak
induction: tümevarım
infinite series: sonsuz seri
integer: tamsayı
integers: tamsayılar
integral: integral, tümlev
interval: aralık
inverse: ters
inverse fourier transform: ters fourier dönüşümü
inverse function: ters fonksiyon
irrational: irrasyonel
irreducible: indirgenemez
isomorphic: eşbiçimli
isomorphism: eşbiçimlilik, eşyapı göndermesi

laplace equation: laplas denklemi
laplace transform: laplas dönüşümü
linear: doğrusal
linear equation: doğrusal denklem
linear function: doğrusal fonksiyon
linear transformation: doğrusal dönüşüm
local: yerel
logarithm: logaritma
logic: mantık

manifold: çokkatmanlı
matrix: matris

natural logarithm: doğal logaritma
neighbourhood: komşuluk
nilpotent: sıfırkuvvetli
nilpotent matrix: sıfırkuvvetli matris
nonagon: dokuzgen
nonsingular: tekil olmayan
nonzero: sıfırdışı ya da “sıfır harici”
not differentiable: türevsiz

octagon: sekizgen
octahedron: sekizyüzlü
octal system: sekizlik sayı sistemi
open: açık
open interval: açık aralık
open problem: açık soru
open set: açık küme
operation: işlem
ordinary differential equations: adi türevsel denklemler

parabola: parabol
partial differential equations: kısmi türevsel denklemler
partial differentiation: kısmi türev
pentagon: beşgen
permutation: permütasyon
permutation group: permütasyon grubu
polygon: çokgen
polyhedron: çokyüzlü
polynomial: polinom
prime: asal
prime number: asal sayı
proof: ispat
proof by induction: tümevarımla ispat

quadratic equation: ikinci dereceden denklem
quartic equation: dördüncü dereceden denklem

rank: mertebe
rational number: rasyonel sayı
rational numbers: rasyonel sayılar
real: gerçel
real functions: gerçel fonksiyonlar
real numbers: gerçel sayılar
reducible: indirgenebilir
relatively prime: aralarında asal
ring: halka
root: çözüm ya da kök

secant: sekant
series: seri
set: küme
set theory: kümeler kuramı
simple group: basit grup
sine: sinüs
sine hyperbolic: hiperbolik sinüs
singular: tekil
slope: eğim
space: uzay
sporadic groups: seyrek gruplar
square: kare
square matrix: kare matris
squareroot: karekök
subgroup: altgrup
subset: altküme
subspace: altuzay
such that: öyle ki

tangent: tanjant
tangent hyperbolic: hiperbolik tanjant
tetrahedron: dörtyüzlü
theorem: teorem
theory: kuram
topology: topoloji
transcendental: aşkın
transcendental number: aşkın sayı
transformation: dönüşüm
transpose: devrik
triangle: üçgen

unbounded: sınırsız
undefined: tanımsız

vector: vektör

wave equation: dalga denklemi
wavelength: dalgaboyu

x axis: x ekseni

y axis: y ekseni

z transform: z dönüşümü

KAYNAK : https://eksisozluk.com/ingilizce-turkce-matematik-terimleri-sozlugu–218908?nr=true&rf=ingilizce%20turkce%20matematik%20terimleri%20sozlugu

MATEMATİKÇİ OLMAK

 

Şimdi size bir matematikcinin üstün zekasını açıklayan bir fıkra verelim:
“Bir mühendis, bir fizikçi ve bir matematikçi
İskoçya’da trenin penceresinden bakarken siyah bir koyun görürler.

Mühendis hemen atılır, “İskoçya’daki bütün koyunlar siyah der.

Fizikçi söze karışır “İskoçya’daki bazı koyunlar siyah” der.

Matematikçi ise İskoçya’da en az bir tarafı siyah olan en az bir tane koyun vardır.”diyerek son noktayı koyar.

O halde matematik, problem çözme becerilerini geliştirir ve bu becerileri gerçek hayat problemlerini çözmede kullanabilme yeteneğini kazandırır. Verileri sistematik olarak düzenleyebilme ve yorumlayabilme becerisi kazandırır. Matematik, yüzyıllar boyunca toplumların itici gücü olmuştur. Günümüzde ise matematiğin bu gücü, her zamankinden daha fazla kendisini göstermektedir. Bilimde ilerlememiş gelişen bir toplum düşünülemeyeceği gibi, matematiksiz ilerleyen bir toplum da düşünülemez.
Tarihte ‘gelişmiş’ olarak adlandırılan toplumların en büyük
özelliği, bizleri bugün bile şaşırtan bilimsel ve matematiksel
sonuçlara ulaşmalarıdır. Babil Uygarlığı’nda astronomi alanında yapılan keşifler bile bugün ancak gelişmiş teknolojik aletlerin yardımı ile doğrulananyapılan
keşifler, Eski Mısır’da geometri alanında yapılan
çalışmalar, eski Yunan’da klasik geometrinin temelini oluşturan
buluşlar hayranlık uyandırıcıdır. Bu toplumların bilimdeki
gelişmeye paralel olarak diğer alanlarda da ilerlemiş olduklarını
hatırlamak ta gerekir.