Etiket arşivi: esogü gui matlab

Matlab GUI – Popupmenu’den seçilen grafiği eksene çizdirmek

önce aşağıdaki form oluşturulur :

1

bu kodlar derleyici tarafından otomatik yazılır :


function varargout = Grafikkkk(varargin)
gui_Singleton = 1;
gui_State = struct('gui_Name',    mfilename, ...
          'gui_Singleton', gui_Singleton, ...
          'gui_OpeningFcn', @Grafikkkk_OpeningFcn, ...
          'gui_OutputFcn', @Grafikkkk_OutputFcn, ...
          'gui_LayoutFcn', [] , ...
          'gui_Callback',  []);
if nargin && ischar(varargin{1})
  gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1});
end

if nargout
  [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
else
  gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
end

function Grafikkkk_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)

handles.output = hObject;

guidata(hObject, handles);

function varargout = Grafikkkk_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)
varargout{1} = handles.output;

sonra popupmanu callback olayına aşağıdaki kodlar yazılır :


function popupmenu1_Callback(hObject, eventdata, handles)

yazi1=get(handles.edit1,'String');
yazi2=get(handles.edit2,'String');
yazi3=get(handles.edit3,'String');
baslangic=str2num(yazi1);
bitis=str2num(yazi2);
artis=str2num(yazi3);
x=baslangic:artis:bitis;

  if(get(handles.popupmenu1,'Value')==1)
    y=sin(x);
    plot(x,y);
  elseif(get(handles.popupmenu1,'Value')==2)
    y=cos(x);
    plot(x,y);
  elseif(get(handles.popupmenu1,'Value')==3)
    y=log10(x);
    plot(y);
  elseif(get(handles.popupmenu1,'Value')==4)
    y=tan(x);
    plot(x,y);
  elseif(get(handles.popupmenu1,'Value')==5)
    y=cot(x);
    plot(x,y);
end

uygulamanın son hali :

2
yararlı olması dileği ile, Muhammet ÇAĞATAY