Kategori arşivi: MATEMATİK

Matematik , matematik ve bilgisayar bilimleri ders notları

Bazı Matematik Terimlerinin İngilizceleri

matematik

Matematiksel Teknik İngilizce Dersi Alan Arkadaşlar için :

abelian: abelyen
abelian group: abelyen grup
absolute value: mutlak değer
addition: toplama
algebra: cebir
algebraic numbers: cebirsel sayılar
associativity: birleşme özelliği
axis: eksen

base: taban
basis: taban
binary system: ikilik sayı sistemi
bounded: sınırlı

center: merkez
chinese remainder theorem: çinli kalan teoremi
closed: kapalı
closed set: kapalı küme
coefficient: katsayı
compact: yoğun, tıkız
compact set: yoğun küme, tıkız küme
complex: karmaşık
complex functions: karmaşık fonksiyonlar
complex numbers: karmaşık sayılar
conjugate: eşlenik
connected: bağlantılı
continuous: sürekli
converge: yakınsamak
convergent: yakınsak
cosecant: kosekant
cosine: kosinüs
cosine hiperbolik: hiperbolik kosinüs
cotangent: kotanjant
cross product: çapraz çarpım
cubic equation: üçüncü dereceden denklem
cyclic: devirsel
cyclic group: devirsel grup

decagon: ongen
decimal system: onluk sayı sistemi
dense: yoğun
derivative: türev
determinant: determinant
differentiable: türevli, türevlenebilir
differential equations: türevsel denklemler
discontinuous: süreksiz
discrete mathematics: ayrık matematik
discriminant: diskriminant
divergence: ıraksamak
divergent: ıraksak
dodecahedron: onikiyüzlü

exponential: üstel
exponential function: üstel fonksiyon

factorial: faktöriyel
fast fourier transform: hızlı fourier dönüşümü
field: cisim
fourier series: fourier serisi
fourier transform: fourier dönüşümü
free group: serbest grup
function: fonksiyon
fuzzy: bulanık
fuzzy logic: bulanık mantık

gradient: gradyan
group: grup

heat equation: ısı denklemi
heptagon: yedigen
hexadecimal system: onaltılık sayı sistemi
hexagon: altıgen
homomorphic: benzerbiçimli
homomorphism: benzerbiçimlilik, benzeryapı göndermesi
hyperbola: hiperbol
hypothesis: hipotez

icosahedron: yirmiyüzlü
idempotent: eşkuvvetli
idempotent matrix: eşkuvvetli matris
identity: birim
identity element: birim eleman
identity matrix: birim matris
if: eğer
if and only if: ancak ve ancak
iff: ancak ve ancak
induction: tümevarım
infinite series: sonsuz seri
integer: tamsayı
integers: tamsayılar
integral: integral, tümlev
interval: aralık
inverse: ters
inverse fourier transform: ters fourier dönüşümü
inverse function: ters fonksiyon
irrational: irrasyonel
irreducible: indirgenemez
isomorphic: eşbiçimli
isomorphism: eşbiçimlilik, eşyapı göndermesi

laplace equation: laplas denklemi
laplace transform: laplas dönüşümü
linear: doğrusal
linear equation: doğrusal denklem
linear function: doğrusal fonksiyon
linear transformation: doğrusal dönüşüm
local: yerel
logarithm: logaritma
logic: mantık

manifold: çokkatmanlı
matrix: matris

natural logarithm: doğal logaritma
neighbourhood: komşuluk
nilpotent: sıfırkuvvetli
nilpotent matrix: sıfırkuvvetli matris
nonagon: dokuzgen
nonsingular: tekil olmayan
nonzero: sıfırdışı ya da “sıfır harici”
not differentiable: türevsiz

octagon: sekizgen
octahedron: sekizyüzlü
octal system: sekizlik sayı sistemi
open: açık
open interval: açık aralık
open problem: açık soru
open set: açık küme
operation: işlem
ordinary differential equations: adi türevsel denklemler

parabola: parabol
partial differential equations: kısmi türevsel denklemler
partial differentiation: kısmi türev
pentagon: beşgen
permutation: permütasyon
permutation group: permütasyon grubu
polygon: çokgen
polyhedron: çokyüzlü
polynomial: polinom
prime: asal
prime number: asal sayı
proof: ispat
proof by induction: tümevarımla ispat

quadratic equation: ikinci dereceden denklem
quartic equation: dördüncü dereceden denklem

rank: mertebe
rational number: rasyonel sayı
rational numbers: rasyonel sayılar
real: gerçel
real functions: gerçel fonksiyonlar
real numbers: gerçel sayılar
reducible: indirgenebilir
relatively prime: aralarında asal
ring: halka
root: çözüm ya da kök

secant: sekant
series: seri
set: küme
set theory: kümeler kuramı
simple group: basit grup
sine: sinüs
sine hyperbolic: hiperbolik sinüs
singular: tekil
slope: eğim
space: uzay
sporadic groups: seyrek gruplar
square: kare
square matrix: kare matris
squareroot: karekök
subgroup: altgrup
subset: altküme
subspace: altuzay
such that: öyle ki

tangent: tanjant
tangent hyperbolic: hiperbolik tanjant
tetrahedron: dörtyüzlü
theorem: teorem
theory: kuram
topology: topoloji
transcendental: aşkın
transcendental number: aşkın sayı
transformation: dönüşüm
transpose: devrik
triangle: üçgen

unbounded: sınırsız
undefined: tanımsız

vector: vektör

wave equation: dalga denklemi
wavelength: dalgaboyu

x axis: x ekseni

y axis: y ekseni

z transform: z dönüşümü

KAYNAK : https://eksisozluk.com/ingilizce-turkce-matematik-terimleri-sozlugu–218908?nr=true&rf=ingilizce%20turkce%20matematik%20terimleri%20sozlugu