Aylık arşivler: Haziran 2014

Matlab GUI – veritabanından popupmeu’ye dinamik veri çekmek

matlab_final2


veritabanımız :
vt

Başlangıç Kodları :

handles.output = hObject;
dbpath = ['C:\Users\mehmetmert\matlabfinal\vericek\veriler.accdb'];
url = [['jdbc:odbc:Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb, *.accdb)};DSN='';DBQ='] dbpath];
handles.conn = database('','','','sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver',url)

verial = exec(handles.conn,'SELECT * FROM fakulteler')
setdbprefs('DataReturnFormat','cellarray')
verial = fetch(verial)
data = verial.Data

set(handles.popupmenu2,'String',data(:,2));
guidata(hObject, handles);

Popupmenu1 :

function popupmenu1_Callback(hObject, eventdata, handles)
dizi=get(hObject,'String');
deger=get(hObject,'Value');
sonuc=dizi{deger};

curs = exec(handles.conn,['SELECT * FROM bolumler WHERE fakulte_no =''',sonuc,''''])
setdbprefs('DataReturnFormat','cellarray')
curs = fetch(curs);
data2 = curs.Data;
set(handles.popupmenu2,'String',data2(:,2,:));

Matlab GUI – popupmenu1 de seçilen değere göre popupmenu2 yi doldurmak. ( veritabansız )

matlab_final2

Başlangıç Kodları :


handles.output = hObject;

set(handles.figure1,'name','Osmangazi Üniversitesi');
set(handles.popupmenu1,'String',{'_Fakülte Seçiniz_','Fen Edebiyat Fakültesi','İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi','Ziraat Fakültesi'});
set(handles.popupmenu2,'String',{'_Bölüm Seçiniz_'});
set(handles.text1,'String','Eskişehir Osmangazi Üniversitesi');
set(handles.text1,'FontSize',10,'FontWeight','bold');
axes(handles.axes1);
r1=imread('ogu.jpg');
imshow(r1);
guidata(hObject, handles);

Popupmenu1 :

function popupmenu1_Callback(hObject, eventdata, handles)
yazi=get(hObject,'String');
sayi=get(hObject,'Value');
switch yazi{sayi}
  case '_Fakülte Seçiniz_'
  case 'Fen Edebiyat Fakültesi'
    r2=imread('fen.jpg');
    imshow(r2);
    set(handles.text1,'String','Fen Edebiyat Fakültesi');
    set(handles.popupmenu2,'String',{'_Bölüm Seçiniz_','Fizik Bölümü','Kimya Bölümü','Matematik-Bilgisayar Bölümü'});
  case 'İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'
    r2=imread('iibf.jpg');
    imshow(r2);
    set(handles.text1,'String','İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi');
    set(handles.popupmenu2,'String',{'_Bölüm Seçiniz_','İktisat Bölümü','Maliye Bölümü','İşletme Bölümü'});
  case'Ziraat Fakültesi' 
    r2=imread('ziraat.jpg');
    imshow(r2);
     set(handles.text1,'String','Ziraat Fakültesi');
     set(handles.popupmenu2,'String',{'_Bölüm Seçiniz_','Bahçe Bitkileri','Tarla Bitkileri','Zootekni'});
end

Popupmenu2 :


function popupmenu2_Callback(hObject, eventdata, handles)
yazi=get(hObject,'String');
sayi=get(hObject,'Value');
switch yazi{sayi}
  % Case ile diğerleri eklenebilir. yada veritabanından for döngüsü ile
  % data{i,2} diğerek tek tek çekilebilir. ben sadece 3 tanesini
  % yapacağım.
  case 'Fizik Bölümü'
     r2=imread('fizik.jpg');
    imshow(r2);
     set(handles.text1,'String','Fizik Bölümü');
  case 'Kimya Bölümü'
     r2=imread('kimya.jpg');
    imshow(r2);
     set(handles.text1,'String','Kimya Bölümü');
  case 'Matematik-Bilgisayar Bölümü'
    r2=imread('mat-bil.jpg');
    imshow(r2);
     set(handles.text1,'String',yazi{sayi});
end

ATAKAN AYNALI’YA TEŞEKÜRLER.

c# dizilerde kaydırma uygulaması


Girilen sayı kadar dizi içindeki elemanları sağa kaydıran c# uygulaması

 


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApplication21
{

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {

    int[] dizi={22,33,65,98,4,14};
    int[] dizi2 = new int[dizi.Length];

    Console.WriteLine("sayi gir : ");
    int sayi = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

    for (int i = 0; i < dizi.Length-sayi; i++)
    {
      dizi2[i] = dizi[i+sayi];

    }

    // sondakileri hallettik şimdi baştakiler kaldı

    for (int i = 0; i < sayi; i++)
    {
      dizi2[dizi.Length - sayi+i] = dizi[i];
    }

    //ekrana yazdırma
    Console.WriteLine("ilk dizi : ");
    for (int i = 0; i < dizi.Length; i++)
    {
      Console.Write(dizi[i] + " - ");

    }
    Console.WriteLine("\n dizi 2 : ");
    for (int i = 0; i < dizi.Length; i++)
    {
      Console.Write(dizi2[i] + " - ");

    }

    Console.ReadLine();

  }
}
  }

YARARLI OLMASI DİLEĞİ İLE
MUHAMMET ÇAĞATAY